എഴുത്തുകാരനും യാത്രികനും. ‘തീവണ്ടി യാത്രകള്‍ – ഒരു എന്‍ജിന്‍ ഡ്രൈവറുടെ  ഓര്‍മ്മകള്‍’ ആണ് പ്രധാന കൃതി.