ഡെപ്യൂട്ടി മെഡിക്കല്‍ സൂപ്രണ്ടും തിരുവനന്തപുരം ഗവണ്‍മെന്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ ഓര്‍ത്തോപീഡിക്സ് ആന്‍ഡ് എമര്‍ജന്‍സി മെഡിസിന്‍ വിഭാഗത്തില്‍
പ്രൊഫസറുമാണ്.

അന്താരാഷ്ട്ര ജേണലുകളില്‍ ലേഖനങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.