കഥാകൃത്തും സാംസ്‌കാരികവിമര്‍ശകനും. എം.ടി.വാക്കും വഴികളും, മൂന്നു മുടിവെട്ടുകാര്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന കൃതികള്‍.