ആദാമിന്റെ ചായക്കട എന്ന റെസ്റ്റോറന്റുടമ. കോഴിക്കോട് സ്വദേശി.